Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 22/11/2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση  που θα γίνει στις 22/11/2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.- «Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

2.- «Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

3.- «Λήψη απόφασης προς νομιμοποίηση έμμισθου δικηγόρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης –Μεταβατική έδρα Κατερίνης. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία Δήμου Δίου-Ολύμπου)

4.- «Λήψη απόφασης προς άσκηση ή μη  του ένδικου μέσου της έφεσης ΚΑΤΑ της με αριθμό 94/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κατερίνης, ειδική διαδικασία. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία Δήμου Δίου-Ολύμπου).

5.-«Λήψη απόφασης σε αίτημα μισθωτή δημοτικού ακινήτου για αλλαγή στο πρόσωπο του εγγυητή.(εισήγηση Νομική Υπηρεσία Δήμου Δίου-Ολύμπου).

6.-«Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ΄αρ.34/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μετά την υπ΄αρ.πρωτ.19805/14-11-2019 Αίτηση Παραίτησης  του ορισθέντα από την ως άνω απόφαση,  δικηγόρου Κατερίνης κ. Ελευθεριάδη Αθανάσιου.(εισήγηση ο Πρόεδρος της Ο.Ε.).

7.-«Λήψη απόφασης για τον εκ νέου ορισμό δικηγόρου για αντίκρουση της με αριθμ. καταθ. 200/21-12-2018 αγωγής της κ. Χατζή Αθηνάς στο Ειρηνοδικείο Κατερίνης, κατά του Δήμου Δίου-Ολύμπου η οποία μετά από αναβολή από την αρχική της δικάσιμο συζητείται στις 3-12-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 στο Ειρηνοδικείο Κατερίνης. (εισήγηση ο Πρόεδρος της Ο.Ε.).

8.-«Λήψη απόφασης για κατάπτωση του με αριθμ. 2407/03-06-2019 γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Γραφείο Παρακαταθηκών 135 – Κατερίνης), για την συμμετοχή σε δημοπρασία και καθορισμός αποζημίωσης χρήσης της δημοτικής έκτασης Ε=26.700,00 τ.μ. του με αριθμ. 416 τμχ. συνολικού εμβαδού 26.914,00 τ.μ. στη θέση “ΜΟΥΤΣΑΛΑ” (Σχολικό) της Κοινότητας ΔΙΟΥ, για το έτος 2019, για τον Μακρή Αριστείδη του Νικολάου». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Δίου-Ολύμπου).

9.-«Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του Δημοσίου Τομέα έτους 2020»(εισήγηση κ. Καζακλάρη Δήμητρα).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ