Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 22/1/2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση   που θα γίνει στις 22/01/2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.- «Επιστροφή ή μη εγγυητικής επιστολής τράπεζας» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

2.- «Επιστροφή ή μη εγγυητικής επιστολής τράπεζας» (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

3.- «Επιστροφή ή μη εγγυητικής επιστολής τράπεζας» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

4.- «Κατακύρωση  του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-χαρτιού, εντύπων, χαρτών, αφισών και αναλώσιμων υλικών (τόνερ, μελάνια κ.λ.π.) για φωτοτυπικά μηχανήματα, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, εκτυπωτών κ.λ.π. του Δήμου Δίου-Ολύμπου έτους 2020» συνολικού προϋπολογισμού #36.934,64# ευρώ με Φ.Π.Α.». (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

5.- «Κατακύρωση  του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαιολιπαντικών  για τον Δήμο Δίου Ολύμπου για τα έτη 2020, 2021 και 2022 (δικαίωμα προαίρεσης)», συνολικού προϋπολογισμού #73.916,40# ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)». (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

6.- «Κατακύρωση  του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση) για το έτος 2020, συνολικού προϋπολογισμού #61.649,89# ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)». (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

7.-«Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη προσφυγής ΚΑΤΑ αποφάσεων επιβολής προστίμου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.»(εισήγηση νομική υπηρεσία).

8.- «Επιστροφή ή μη εγγυητικής επιστολών τραπεζών και γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

9.-«Λήψη απόφασης για εξέταση της αριθμ. πρωτ.84/03-01-2020 ένστασης της εταιρίας «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ. & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ» κατά της 338/2019 Α.Ο.Ε. που αφορά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων, συρματοκιβωτίων, ψυχρού  ασφαλτομίγματος, έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών για την ΔΕ Λιτοχώρου έτους 2020 , προϋπολογισμού #74.330,59# ευρώ με Φ.Π.Α ».(Εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

10.-«Λήψη απόφασης για εξέταση της αριθμ. πρωτ.85/03-01-2020  ένστασης της εταιρίας «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ. & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ» κατά της 338/2019 Α.Ο.Ε. που αφορά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων, συρματοκιβωτίων, ψυχρού  ασφαλτομίγματος, έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών για την ΔΕ Αν. Ολύμπου έτους 2020 , προϋπολογισμού #74.337,38# ευρώ με Φ.Π.Α.».(Εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

11.-«Λήψη απόφασης για εξέταση της αριθμ. πρωτ.86/03-01-2020 ένστασης της εταιρίας «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ. & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ» κατά της 336/2019 Α.Ο.Ε. που αφορά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων, συρματοκιβωτίων, ψυχρού  ασφαλτομίγματος, έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών για την ΔΕ Δίου έτους 2020 , προϋπολογισμού #74.336,76# ευρώ με Φ.Π.Α».(Εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ