Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 21/07/2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση  που θα γίνει στις 21/07/2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30μ.μ. στο γραφείο του Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Αν. Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #48.918,00# ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε)

2.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Δίου» συνολικού προϋπολογισμού #59.582,00# ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).(εισήγηση οΠρόεδρος Ο.Ε)

3.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Λιτοχώρου» συνολικού προϋπολογισμού #49.116,40# ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε)

4.- «Εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων του Β΄ τριμήνου 2020 του Δήμου Δίου – Ολύμπου, προς το Δημοτικό Συμβούλιο»(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

5.- «Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για  τη σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή μη  του ένδικου μέσου της αναίρεσης ΚΑΤΑ της με αριθμό Α164/2020 απόφασης του Διοικητικού Eφετείου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ζ’, Τριμελές» (εισήγηση ο  Πρόεδρος Ο.Ε).

6.-«Επιστροφή εγγυητικών επιστολών για την καλή εκτέλεση της από 18.05.2020 σύμβασης με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στη  ΔΕ  Ανατ. Ολύμπου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

7.-«Κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υφισταμένου αθλητικού κέντρου Νέας Εφέσου» (εισήγηση ο  Πρόεδρος Ο.Ε).

8.-« Λήψη απόφασης περί χορήγησης ή μη 11ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΤΟΥ Δ.Δ. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ» ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:        20/2012 (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ