Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 19/4/2019

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση  που θα γίνει στις 19/04/2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.- «Aκύρωση   του υπ΄αρ.Α΄88/2019 χρηματικού εντάλματος Επιτρόπου και επανέκδοσή του σύμφωνα με την υπ΄αρ.18281/14-3-2019 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών» (Εισήγηση  Οικονομική Υπηρεσία).

2.- «Έγκριση ή μη πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες λειτουργίας & συντήρησης αντλιοστασίων ακαθάρτων Δ.Ε. Δίου» (57/2018 μελέτη). (Εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

3.-«Λήψη απόφασης-γνωμοδότησης για εξωδικαστική ή μη επίλυσης της διαφοράς επί της με αρ. κατάθεσης 493/85/2019 αγωγής της εταιρίας με την επωνυμία «Η.ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ –Ε.ΠΑΣΧΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. και δ.τ. «ΓΚΕΟΚΑΤ Ε.Ε.» ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης σε συνδυασμό με την υπ΄αρ. πρωτ.5569/4-4-2019 αίτηση της παραπάνω εταιρίας».(Εισήγηση νομική υπηρεσία).

4.- «Λήψη απόφασης προς άσκηση ή μη  του ένδικου μέσου της έφεσης ΚΑΤΑ της με αριθμό 95/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, τακτική διαδικασία, η οποία έκανε δεκτή την από 08-12-2015 (αύξ. αρ. καταθ. 1809/08-12-2015) αγωγή που άσκησε η ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», που εδρεύει στην Κατερίνη και εκπροσωπείται νόμιμα ΚΑΤΑ του Δήμου, με την οποία τον υποχρεώνει να καταβάλει σε αυτή το ποσό των 60.454,50 ευρώ νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση και με επιτόκιο υπερημερίας 6%, κηρύσσοντας αυτή προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 15.000,00 ευρώ».  (Εισήγηση νομική υπηρεσία).

5.- «Λήψη απόφασης προς άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος (προσφυγής) ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης κατά των με αριθμούς 118,119, 120, 121, 122, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152/2019 και με αριθμ. πρωτ. 2131.2-3/1539/2019, 2131.2-3/1540/2019, 2131.2-3/1541/2019, 2131.2-3/1542/2019, 2131.2-3/1543/2019, 2131.2-3/2307/2019, 2131.2-3/2308/2019, 2131.2-3/2309/2019, 2131.2-3/2310/2019, 2131.2-3/2311/2019, 2131.2-3/2312/2019, 2131.2-3/2313/2019, 2131.2-3/2314/2019, 2131.2-3/2315/2019, 2131.2-3/2316/2019, 2131.2-3/2317/2019, 2131.2-3/2318/2019, 2131.2-3/2319/2019, 2131.2-3/2320/2019, 2131.2-3/2321/2019, 2131.2-3/2322/2019, 2131.2-3/2323/2019, 2131.2-3/2324/2019 2131.2-3/2325/2019, 2131.2-3/2326/2019, 2131.2-3/2327/2019, 2131.2-3/2328/2019 αντίστοιχα αποφάσεων επιβολής προστίμου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ποσού διακοσίων (200,00)ευρώ η κάθε μία και συνολικά 5.400,00ευρώ (27χ200)» (Εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

6.- «Λήψη απόφασης προς νομιμοποίηση της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση σε Διοικητικά Δικαστήρια». (Εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

7.- «Κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Δίου-Ολύμπου”»(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

8.- «Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης-ύδρευσης-αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δίου έτους 2019», συνολικού προϋπολογισμού #17.937,84# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%)».(Εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

9.-«Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 332/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής». (Εισήγηση  Οικονομική Υπηρεσία).

10.-«Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης της ενταγμένης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» Πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση διυλιστηρίου Λιτοχώρου» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 –Ορισμός υπεύθυνου διαχείρισης του λογαριασμού πληρωμών δαπανών δημοσίων επενδύσεων μέσω του e-ΠΔΕ».( Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

11.- «Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης της ενταγμένης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» Πράξης με τίτλο: «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Λιτοχώρου»-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019–Ορισμός υπεύθυνου διαχείρισης του λογαριασμού πληρωμών δαπανών δημοσίων επενδύσεων μέσω του e-ΠΔΕ».( Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

12.- «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019». (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

13.-«Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια διαφόρων παραβόλων (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου». (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

14.-«Καθορισμός των όρων δημοπράτησης και σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας  για την εκποίηση δημοτικής έκτασης, με αριθμ. τεμαχίου 4, στη θέση «Κουσάρι» (Σχολικό) της ΔΚ Καρίτσας στη ΔΕ Δίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου». (Εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

15.- «Λήψη απόφασης για: 1) έγκριση της υπ΄αρ. /2019 απόφασης του Δημάρχου Δίου-Ολύμπου για απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο ‘’ Κατεπείγουσα  επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» έργου: ‘’Αντιμετώπιση της Διάβρωσης Ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνα’’, προϋπολογισμού 3.250€ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι συνολικά 4.030€ με Φ.Π.Α. 24%, και 2) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

16.- «Λήψη απόφασης προς μεταβίβαση του με αριθμ. 38 οικοπέδου εκτάσεως 313,00 τ.μ. που βρίσκεται στον οικισμό του Νέου Παντελεήμονα στη νόμιμη κληρονόμο του αρχικού  δικαιούχου Θεόδωρο Χονδρόπουλο του Αστερίου». (Εισήγηση Πρόεδρος Ο.Ε.)

17.- «Λήψη απόφασης προς μεταβίβαση του με αριθμ. 85 οικοπέδου εκτάσεως 300,00 τ.μ. που βρίσκεται στον οικισμό του Νέου Παντελεήμονα στο νόμιμη κληρονόμο του αρχικού  δικαιούχου Θεόδωρο Γουλάρα του Γεωργίου». (Εισήγηση Πρόεδρος Ο.Ε.)

18.- «Λήψη απόφασης προς μεταβίβαση του με αριθμ. 138 οικοπέδου εκτάσεως 368,00 τ.μ. που βρίσκεται στον οικισμό του Νέου Παντελεήμονα στους νόμιμους κληρονόμους του αρχικού  δικαιούχου Ιωάννη Μητρολιού  του  Ευαγγέλου». (Εισήγηση Πρόεδρος Ο.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ