Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 19/09/2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση  που θα γίνει στις 19/09/2019, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1). Αποδοχή επιχορήγησης για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που συμμετείχαν στις εκλογές της 26ης Μαϊου 2019 και των επαναληπτικών εκλογών της 2ης Ιουνίου 2019 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

2).Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2019 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

3).Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού, των εσόδων & εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Δίου – Ολύμπου, οικονομικού έτους 2020 και υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ