Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 18/2/2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση   που θα γίνει στις 18/02/2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.«Τροποποίηση στοχοθεσίας (ΟΠΔ) έτους 2020» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

2.«Εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων του Δ΄ τριμήνου 2019 του Δήμου Δίου – Ολύμπου, προς το Δημοτικό Συμβούλιο» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

3.« Λήψη απόφασης περί Εξειδίκευσης πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

4.« Λήψη απόφασης περί Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

5.-«Λήψη απόφασης περί Εξειδίκευση πίστωσης στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Επανάστασης του Ολύμπου (Κοροβάγκος 2020)» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

6.-«Λήψη απόφασης περί Εξειδίκευση πίστωσης στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Απόκριας έτους 2020» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

7.-«Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού για τον Δήμο Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

8.-«Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης-ύδρευσης-αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δίου έτους 2020» (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

9.-«’Εγκριση της υπ΄αρ. 2/2020 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2020 (από 1-7-2020 μέχρι 31-12-2020) και 2021 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (έτος 2022)» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

10.«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2020 (από 1-7-2020 μέχρι 31-12-2020) και 2021 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (έτος 2022) προϋπολογισμού 737.645,00 με Φ.Π.Α. 24%», καταρτισμός των όρων του  διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

11.-  «Λήψη απόφασης-γνωμοδότησης για εξωδικαστική ή μη επίλυσης της διαφοράς επί της με αρ. κατάθεσης 76/2019 αγωγής της Δήμητρας Σκιώτης του Λαζάρου, δικηγόρου (ΑΜΔΣΘ 9816) και κατοίκου Θεσσαλονίκης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης σε συνδυασμό με την υπ΄αρ. πρωτ.21856/09-12-2019 αίτηση της κας Σκιώτη» (εισήγηση Πρόεδρος Ο.Ε.).

12.- «Εισήγηση-γνωμοδότηση για την ανάθεση υπόθεσης που εκκρεμεί στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης μετά από έφεση κατά της με αριθμό 9707/2018 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Θ’ Τριμελές, Μεταβατική Εδρα Κατερίνης, στην δικηγόρο κ. Δήμητρα Σκιώτη, δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με Α.Μ. 9816» (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

13.«Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη δωρεάν παραχώρησης:

      1.απορριμματοφόρου οχήματος  από την εταιρεία «Κ. ΜΟΥΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για ορισμένο χρονικό διάστημα.

      2.φορτηγού οχήματος τύπου «γάντζου» για ορισμένο χρονικό διάστημα» (εισήγηση Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

14.«Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη δωρεάν παραχώρησης επιβατικού οχήματος  από την εταιρεία παραγωγής αρτοσκευασμάτων «ΤΡΥΦΩΝ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥΔΗΣ ΑΒΕΕ» για ορισμένο χρονικό διάστημα» (εισήγηση Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

15.«Ενδοδικαστική (Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης)συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς μετά από αγωγή της εταιρίας «ΑΛΠΑ Α.Τ.Ε.».( εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

16.«Επιστροφή εγγυητικών επιστολών» (εισήγηση τεχνική υπηρεσία).

17.«Καθορισμός αποζημίωσης ή μη χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.000,00 τ.μ., τμήματος του με αριθμ. 1082 τεμαχίου, της Κοινότητας Κονταριώτισσας του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για τα έτη 2018 και 2019 και επιστροφή γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ