Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 18/06/2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 18/06/2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.-«Αποδέσμευση – Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ». (εισήγηση Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ).
2.- «Εν μέρει ανάκληση της υπ΄ αριθ. 196/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Δίου – Ολύμπου ως προς το οφειλόμενο ποσό της εισφοράς σε χρήμα της ιδιοκτησίας με κωδικό 020619 στα Ο.Τ. Γ008-Γ009-Γ025 στην επέκταση Λεπτοκαρυάς και λήψη νέας απόφασης ως προς το πραγματικά οφειλόμενο ποσό της εισφοράς σε χρήμα με την εφαρμογή των νέων αντικειμενικών τιμών για τον υπολογισμό αυτού». (Εισήγηση κ. Πούλιος Ιωάννης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).
3.- «Λήψη απόφασης προς άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της έφεσης ΚΑΤΑ της με αριθμό 307/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, τακτική διαδικασία, η οποία έκανε δεκτή εν μέρει την από 06-06-2018 και με αύξ. αριθμ. καταθ. 680/91/13-06-2018 αγωγή της ατομικής Επιχείρησης «ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ Σ. ΣΤΑΘΗΣ-Επισκευές αμαξωμάτων», που εδρεύει στο 1ο χλμ ΠΕΟ Κατερίνης-Θεσσαλονίκης, που στρέφεται ΚΑΤΑ του Δήμου «Δίου-Ολύμπου» (Εισήγηση Νομική Υπηρεσία).
4.- «Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο :«ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β2, Β3 & Γα ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ» (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).
5.-«Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση δημοτικής έκτασης, με αριθμ. τεμαχίου 4, στη θέση “Κουσάρι” (Σχολικό) της ΔΚ Καρίτσας στην ΔΕ Δίου του Δήμου Δίου – Ολύμπου». (Εισήγηση κ. Πούλιος Ιωάννης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).
6.- «Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 496,00τ.μ., με αρ.4β στο Ο.Τ.11, της Δ.Κ. Πλαταμώνα, του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων (πάρκινγκ)». (Εισήγηση κ. Πούλιος Ιωάννης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).
7.- «Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 450,00τ.μ., που αποτελεί τμήμα του με αριθμ. τεμ. 16 κληροτεμαχίου συνολικού εμβαδού 2.675,00τ.μ., (δεξιά του ξενοδοχείου με την επωνυμία CRONWELL HELLAS), της Δ.Κ. Πλαταμώνα, του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος εγκατάστασης beach volley». (Εισήγηση κ. Πούλιος Ιωάννης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).
8.- «Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 26.700,00τ.μ., τμήμα της με αριθμ. τεμ. 416 δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 26.914,00τ.μ. , στη θέση «ΜΟΥΤΣΑΛΑ» (Σχολικό) στη Τ.Κ. Δίου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για αγροτικές καλλιέργειες» (Εισήγηση κ. Πούλιος Ιωάννης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).
9.-«Καθορισμός αποζημίωσης ή μη χρήσης του με αριθμ. 423 δημοτικού αγροτεμαχίου εμβαδού 16.000,00 τ.μ. στη θέση «ΜΠΑΡΑ» της ΔΚ Καρίτσας, του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
10.- «Καθορισμός αποζημίωσης ή μη χρήσης του με αριθμ. 590 δημοτικού αγροτεμαχίου εμβαδού 10.000,00 τ.μ. στη θέση «ΚΑΨΟΥΡΑ» της ΔΚ Καρίτσας του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για το έτος 2018» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
11.-«Επικύρωση των αποτελεσμάτων του Γ΄ σταδίου (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών – κατάταξη προσφορών – ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: : «Εργασίες λειτουργίας & συντήρησης αντλιοστασίων ακαθάρτων Δ.Ε. Δίου» (57/2018 μελέτη) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).
12.- «Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στη Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου» (1/2019 μελέτη).
(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).
13.- «Υπαγωγή οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου στη ρύθμιση οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4611/2019». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ