Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 17/1/2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση   που θα γίνει στις 17/01/2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.- «Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος καλλιεργήσιμης γης του με αρ.ιθμ.768 τεμαχίου, εμβαδού 22.952,48 τ.μ. στη θέση «ΚΑΝΑΛΙΑ» (Σχολικό) της Κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για μονοετή καλλιέργεια (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

2.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλετών του Δήμου Δίου-Ολύμπου »

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

3.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

4.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

5.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

6.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

7.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

8.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

9.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

10.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

11.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

12.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

13.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

14.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

15.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

16.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

17.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

18.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

19.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

20.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

21.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

22.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

23.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

24.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

25.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

26.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

27.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

28.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

29.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

30.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

31.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

32.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

33.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

34.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

35.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

36.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

37.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

38.-« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

39.-«Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό και εισήγηση προς το Δ.Σ. για τον εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για τον προσδιορισμό της αξίας τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

40.- «Επιστροφή ή μη εγγυητικής επιστολής τράπεζας» (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

41.-«Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : “Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης-ύδρευσης-αποχέτευσης για την ΔΕ Δίου έτους 2020” συνολικού προϋπολογισμού #44.994,93# ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)» (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

42.-« Καθορισμός αποζημίωσης ή μη χρήσης του με αριθμ. 590 δημοτικού αγροτεμαχίου εμβαδού 10.000,00 τ.μ. στη θέση «ΚΑΨΟΥΡΑ» της Κοινότητας Καρίτσας, για το έτος 2019 και κατάπτωση του με αρ. 30285/17-02-2014 γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης του Τ.Π. & Δ.» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

43.- «Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης οχημάτων από την εταιρεία ΔΕΑΔΟ Α.Ε. για ορισμένο χρονικό διάστημα» (εισήγηση ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής)

44.- «Επιστροφή ή μη εγγυητικής επιστολής τράπεζας» (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ