Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 17/08/2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση  που θα γίνει στις 17/08/2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ..

Σύμφωνα με την από 11-03-2020/2020  (ΦΕΚ 55Α/2020) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και συγκεκριμένα το άρθρο 10 αναφέρει «…ότι η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων δύναται να  λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του άρθρου 167 του ν.3852/2010 (Α΄87), είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο…».

Ως εκ τούτου η συνεδρίαση της Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.«Λήψη απόφασης προς έγκριση της ασκηθείσας προσφυγής με αριθμ. πρωτ. 11508/14-08-2020 ενώπιον της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 152Ν. 3463/2006 κατά της από 05-08-2020 και αρ.πρωτ. 4838/05-08-2020 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ.-Θράκης ακύρωσης της με αριθμ. 328/2020 Α.Ο.Ε. αναφορικά με την εξέταση νέων προσκομισθέντων στοιχείων σχετικά με την υπ΄αρ.147/2019 ΑΟΕ όμοια απόφασή της με θέμα “Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση δημοτικής έκτασης, με αριθμ. τεμαχίου 4, στη θέση “Κουσάρι” (Σχολικό) της ΔΚ Καρίτσας στην ΔΕ Δίου του Δήμου Δίου – Ολύμπου”».(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

2.«Λήψη απόφασης προς ορισμό δικηγόρου για την άσκηση του ένδικου μέσου της αναίρεσης ΚΑΤΑ της με αριθμό Α164/2020 απόφασης του Διοικητικού Eφετείου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ζ’, Τριμελές». (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

3.«Λήψη απόφασης περί μείωσης τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

4.«Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης : «Προμήθειες υλικών και λοιπών απαραίτητων μέσων για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» προϋπολογισμού # 5.917,28 € #ευρώ με Φ.Π.Α.». (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

5.«Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του διαγωνισμού : «Εργασίες Τοπογραφικής Αποτύπωσης στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δίου – Ολύμπου» προϋπολογισμού : 69.985,81 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) (εισήγηση Επιτροπή Διαγωνισμού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ