Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 15/9/2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική δια ζώσης κεκλισμένων των θυρών συνεδρίαση  , σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 Α΄ (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19), των υπ΄άριθμ.18338/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών που θα γίνει στις 15/09/2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, στο Λιτόχωρο.

Τα  θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.-« Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων».(εισήγηση ο Πρόεδρος της Ο.Ε.)

2.-«Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη προσφυγής κατά της με αριθμ. 09/10-06-2020 απόφασης του Κεντρικού Λιμενάρχη Θεσσαλονίκης περί επιβολής σε βάρος του Δήμου «Δίου-Ολύμπου», νομίμως εκπροσωπούμενου, του  διοικητικού προστίμου των δεκατριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (13.200,00), διότι κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2013 σε χρόνο προγενέστερο της 21/8/2013 στη θέση «ΜΠΑΡΑ» της παραλίας Λεπτοκαρυάς Πιερίας ο Δήμος «Δίου-Ολύμπου» προέβη σε επιχωμάτωση με χαλίκι έκτασης εμβαδού πεντακοσίων ογδόντα πέντε (585,00) τ.μ. (ύψος επιχωμάτωσης: 1,5μ.-2,00μ), έργο που εκτελέσθηκε άνευ αδείας αρμόδιας αρχής, για την οποία απολογήθηκε στο Δ΄Λ/Τ Πλαταμώνα με την από 28-06-2019 εκπρόθεσμη απολογία του ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου κ. Βασιλούδας». (εισήγηση Νομική Υπηρεσία )

3.-   «Λήψη απόφασης προς εξώδικη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς με την υπογραφή πρακτικού συμβιβασμού επί της από 21-07-2020 (αύξ. αριθμ. καταθ. 72/22-07-2020) αγωγής του Δημητρίου Πασχάλη του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, κατοίκου Δ.Κ. Καρίτσας της Δ.Ε. Δίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου, την οποία κατέθεσε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης ΚΑΤΑ του Δήμου «Δίου-Ολύμπου», σε συνδυασμό με την από 02-09-2020 και με αριθμ. πρωτ. 13058/02-09-2020  αίτηση αυτού περί εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς». (εισήγηση Νομική Υπηρεσία )

4.- «Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια παραβόλων (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία )

5.-« Έγκριση πρακτικού  ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ( μετά την υπογραφή της σύμβασης ) της εταιρείας Γερανολιμενική Ανώνυμη Εταιρεία Ανυψωτικών Εξοπλισμών για τον διαγωνισμο «προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων  (σχετ. η αριθμ. 01/2020 μελέτη) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε. )

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ