Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 15/10/2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση  που θα γίνει στις 15/10/2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Έγκριση ή μη πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για τον διαγωνισμό της προμήθειας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων» για τα έτη 2020, 2021 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (έτος 2022)». (Εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).
  2. «Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση),  για το έτος 2020» (Εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Γερολιόλιος).
  3. «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση) για το έτος 2020», συνολικού προϋπολογισμού #61.649,89# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%),καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων. (Εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Γερολιόλιος).
  4. «Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισμού της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-χαρτιού, εντύπων, φωτοαντιγράφων, χαρτών, αφισών και αναλώσιμων υλικών (τόνερ, μελάνια κ.λ.π.) για φωτοτυπικά μηχανήματα, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, εκτυπωτών κ.λ.π. του Δήμου Δίου-Ολύμπου έτους 2020». (Εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Γερολιόλιος).
  5. «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-χαρτιού, εντύπων, χαρτών, αφισών και αναλώσιμων υλικών (τόνερ, μελάνια κ.λ.π.) για φωτοτυπικά μηχανήματα, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, εκτυπωτών κ.λ.π. του Δήμου Δίου-Ολύμπου έτους 2020» συνολικού προϋπολογισμού #36.934,64# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων». (Εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Γερολιόλιος).
  6. Έγκριση ή μη πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής & οικονομικών προσφορών για τον διαγωνισμό «Αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνα». (Εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).
  7. Αποδοχή ποσού από αναγκαστική απαλλοτρίωση της Π.Α.Θ.Ε. – Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019. (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
  8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019. (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ