Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 14/08/2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση  που θα γίνει στις 14/08/2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα
1 μ.μ. (13:00).

Σύμφωνα με την από 11-03-2020/2020  (ΦΕΚ 55Α/2020) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και συγκεκριμένα το άρθρο 10 αναφέρει «…ότι η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων δύναται να  λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του άρθρου 167 του ν.3852/2010 (Α΄87), είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο…».

Ως εκ τούτου η συνεδρίαση της Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021».(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
  2. «Κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια παγίου εξοπλισμού για αναβάθμιση αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ΔΕ Δίου (τροχαλίες -κοχλίες απομάκρυνσης στερεών αποβλήτων )» (σχετ. η αριθμ. 315/9862/10.07.2020 διακήρυξη και 22/2020 μελέτη) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
  3. «Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης δαπανών ΔΕΔΔΗΕ». (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

      4.«Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου » (εισήγηση Τεχνική  Υπηρεσία).

  1. «Λήψη απόφασης περί μείωσης τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ