Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 14/07/2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση  που θα γίνει στις 14/07/2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Τα θέματα  ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.-«Λήψη απόφασης περί αποδοχής της υπ΄αρ. 36988/16-6-2020  απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών -16η Αναμόρφωση προϋπολογισμού  2020 – ορισμός υπεύθυνου διαχείρισης του λογαριασμού πληρωμών δαπανών δημοσίων επενδύσεων μέσω του e-ΠΔΕ.»(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

2.-« Λήψη απόφασης περί Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2020» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

3.- «Λήψη απόφασης περί αποδοχής της υπ΄αρ. 42097/07-7-2020  απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών -18η Αναμόρφωση προϋπολογισμού  2020 – ορισμός υπεύθυνου διαχείρισης του λογαριασμού πληρωμών δαπανών δημοσίων επενδύσεων μέσω του e-ΠΔΕ.» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

4.-« Λήψη απόφασης περί διαγραφής ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών βάσει του Ν.4674/2020» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

5.-«Λήψη απόφασης περί ορισμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την αγορά γραμματοσήμων» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

6.-«Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ΄αριθμ.910/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών»(εισήγηση ο Πρόεδρος της Ο.Ε.)

7.-«Λήψη απόφασης περί επιβολής ή μη προστίμου λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης/αντικατάστασης  οργάνων και υλικών (παράδοση εντός παράτασης) του συμβατικού αντικειμένου με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Δίου – Ολύμπου – πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»(εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

8.- «Λήψη απόφασης περί επιστροφής γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

9.-«Έγκριση του Παραρτήματος 4: «Πρόστιμα για την τήρηση της καθαριότητας» του Νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση ο Πρόεδρος της Ο.Ε.)

10.-«Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101Α/24-05-2020) (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

11.-«Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια παραβόλου (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου»(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

12.-«Επικύρωση πρακτικού κατακύρωσης για το διαγωνισμό “Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου-Ολύμπου)”» (εισήγηση o Πρόεδρος Ο.Ε.)

13.- «Επικύρωση πρακτικού κατακύρωσης για το διαγωνισμό Καθαριότητα ακτών και παραλιών του Δήμου Δίου – Ολύμπου : «Καθαριότητα ακτών και παραλιών του Δήμου Δίου – Ολύμπου» (εισήγηση o Πρόεδρος Ο.Ε.)

14.- «Έγκριση ή μη πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας για παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων Κ.Χ. αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής  ετών 2020, 2021, 2022 (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

15.«Έγκριση ή μη πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας για παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων Κ.Χ. αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση  ομπρελών, ξαπλώστρων,  ετών 2020,2021,2022». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ