Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 13/08/2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση  που θα γίνει στις 13/08/2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων της ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνα» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν προσφυγών». (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

2.«Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια διαφόρων παραβόλων (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου».

13770/9-8-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ