Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 11/6/2020

      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση  που θα γίνει στις 11/06/2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Τα θέματα  ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1- Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 30520/21-5-2020 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών- Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2020»(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

2.-« Αποδοχή χρηματοδότησης και εκτέλεσης πράξης σύμφωνα με την Συμφωνία με αριθμό INEA/CEF/WiFi4EU/3-2019/034094-046401 στο πλαίσιο του μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»(CEF)-WiFi4EU- Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2020» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

3.-« Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016) για την ανάθεση με τίτλο: «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών  κατασκευών στην  Δ.Ε. ΔΙΟΥ          από την θεομηνία της 15ης έως 17ης    Νοέμβριου 2017 προϋπολογισμού #509.244,17 # ευρώ με Φ.Π.Α, έγκριση της τεχνικής έκθεσης και των τεχνικών προδιαγραφών του παραπάνω έργου, καθορισμός των  όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης και συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

4.-«Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΔΙΟΥ – αριθ. Μελέτης : 17/2017» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία ).

5.-«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αλλαγή δικτύου ύδρευσης Ν. Εφέσου από δεξαμενή μέχρι είσοδο του οικισμού -αριθ. Μελέτης : 43/2017» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

6.-«Λήψη απόφασης για αλλαγή της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση Δημοτικής οδού Ν.Παντελεήμονα-Π.Παντελεήμονα » (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

7.«Επιστροφή Εγγυητικών Επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Κεντρικών Προσαγωγών Ν. Πόρων – Πλαταμώνα – Ν. Παντελεήμονα – Σκοτίνας – Παραλιακών Οικισμών και Αντλιοστάσιο Πλαταμώνα» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

8.-«Έγκριση ή μη πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό των νομικών προσώπων του Δήμου Δίου-Ολύμπου (  Επαναληπτικός διαγωνισμός για τις ομάδες Ζ,Η της 01/2020 Μελέτης )» (σχετ. η αριθμ. 217/6289/19.05.2020 διακήρυξη ) . (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

9.-«Λήψη απόφασης για μείωση ή μη των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου επιχείρησης σε ποσοστό όχι μεγαλύτερου του πενήντα τοις εκατό (50%). (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

10.-«Λήψη απόφασης για μείωση ή μη των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου επιχείρησης σε ποσοστό όχι μεγαλύτερου του πενήντα τοις εκατό (50%). (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

11.« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

12.« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

13.« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

14.« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

15.«Eξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως  εισπραχθέντος» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

16.«Eξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως  εισπραχθέντος» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

17.«Eξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως  εισπραχθέντος» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

18.«Eξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως  εισπραχθέντος» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

19.«Eξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως  εισπραχθέντος» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

20.«Eξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως  εισπραχθέντος» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

21.«Eξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως  εισπραχθέντος» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

22.«Eξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως  εισπραχθέντος» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

23.«Eξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως  εισπραχθέντος» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

24.«Επιστροφή χρηματικού ποσού» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

25.«Επιστροφή χρηματικού ποσού» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

26.«Σύσταση πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το οικ. Έτος 2020- Ορισμός υπολόγων διαχείρισης». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

27.«Έγκριση της υπ΄αρ. 27/2020 μελέτης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης Λεπτοκαρυάς από όριο σχεδίου μέχρι ρέμα Ζηλιάνας» προϋπολογισμού 540.000,00€ με Φ.Π.Α.- Έγκριση υποβολής πρότασης του παραπάνω έργου για ένταξη στο Πλαίσιο Προτεραιότητας 4 «Aύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» του Τοπικού Προγράμματος της Ομάδας Τοπικής Δράσης «Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ» (κωδικός Πρόσκλησης 63.1-clld.22).

28.«Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

29.«Κατακύρωση ή μη του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων», προϋπολογισμού #44.960,28# ευρώ με Φ.Π.Α.» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

30.«Εξέταση νέων προσκομισθέντων στοιχείων σχετικά με την υπ΄αρ.147/2019 ΑΟΕ», η οποία αφορούσε την Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση δημοτικής έκτασης, με αριθμ. τεμαχίου 4, στη θέση “Κουσάρι” (Σχολικό) της ΔΚ Καρίτσας στην ΔΕ Δίου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ