Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 10/12/2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση  που θα γίνει στις 10/12/2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.- «Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

2.- «Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

3.- «Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

4.- «Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

5.- «Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

6.- «Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου Δίου-Ολύμπου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για το έτος 2020» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ.Γερολιόλιος Ευάγγελος).

7.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου Δίου-Ολύμπου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για το έτος 2020», καταρτισμός των όρων του  διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων».(εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Γερολιόλιος Ευάγγελος).

8.- «Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού για τον Δήμο Δίου Ολύμπου» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ.Γερολιόλιος Ευάγγελος).

9.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού για τον Δήμο Δίου Ολύμπου», καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Γερολιόλιος Ευάγγελος).

10.-«Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό και εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος για τον προσδιορισμό της αξίας τμήματος του τμήματος  που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά στην ιδιοκτησία 011428Β, στο Ο.Τ. Γ249, στην επέκταση Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

11.-«Λήψη απόφασης για επιστροφή ή μη εγγυητικής επιστολής τράπεζας» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

12.-« Λήψη απόφασης για έγκριση των:
A) Tης υπ΄αρ. 692/2019 Απόφασης του Δημάρχου Δίου-Ολύμπου για απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο :« Κατεπείγουσα εργασία αποκατάστασης και καθαρισμού φερτών υλικών στις κοίτες χειμάρρων, ρεμάτων, καναλιών-παρακανάλων καθώς και καθαρισμού και διάνοιξης χαλικόστρωτων οδών του Δήμου Δίου-Ολύμπου και απόφραξης φρεατίων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ.) της 24-11-2019 και εντεύθεν», προϋπολογισμού ευρώ 32.100,00 εκτός Φ.Π.Α., ήτοι συνολικά ευρώ 39.804,00 (με Φ.Π.Α. 24%)»
B) Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2019 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση(εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Γερολιόλιος Ευάγγελος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ