Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 09/07/2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση  που θα γίνει στις 09/07/2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Τα θέματα  ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1-«Έγκριση της ΑΡ.28/2020 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για την Δ.Ε. Αν. Ολύμπου» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

2.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Αν. Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #48.918,00# ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

3.-«Έγκριση της ΑΡ.30/2020 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για την Δ.Ε.Δίου»». (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

4.- «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την  «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Δίου» συνολικού προϋπολογισμού #59.582,00# ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων» ( εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

5.- «Έγκριση της ΑΡ.29/2020 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για την Δ.Ε. Λιτοχώρου» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

6.- «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την  «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Λιτοχώρου» συνολικού προϋπολογισμού #49.116,40# ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

7.-«Έγκριση της ΑΡ.22/2020 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισμού για την «Προμήθεια παγίου εξοπλισμού για αναβάθμιση αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ΔΕ Δίου (τροχαλίες -κοχλίες απομάκρυνσης στερεών αποβλήτων )»  (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

8.- «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την  «Προμήθεια παγίου εξοπλισμού για αναβάθμιση αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ΔΕ Δίου (τροχαλίες-κοχλίες απομάκρυνσης στερεών αποβλήτων)», συνολικού προϋπολογισμού #74.400,00# ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

9.-«Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης (παράταση) για τη σύμβαση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου». (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

10.-«Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του διαγωνισμού :«Συντήρηση δημοτικής οδού Ν. Παντελεήμονα – Π. Παντελεήμονα» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 99.995,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) (εισήγηση Επιτροπή Διαγωνισμού).

11.« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

12.« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

13.«Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

14.«Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

15.«Διαγραφή ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών βάσει του Ν.4674/2020» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

16.«Εξειδίκευση πίστωσης για την Έκδοση βιβλίων-λευκωμάτων προβολής του Δήμου Δίου -Ολύμπου»  (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

17.«Εξειδίκευση πίστωσης στα πλαίσια των εκδηλώσεων που συνδιοργανώνει Δήμος και ο πολιτιστικός σύλλογος εντοπίων Ν. Εφέσσου «ΤΟ ΣΤΟΥΠΙ» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

18.«Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων Κ.Χ. αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής  ετών 2020,2021 2022 (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

19.«Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων Κ.Χ. αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση  ομπρελών, ξαπλώστρων,  ετών 2020,2021,2022». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

20.«Λήψη απόφασης προς άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος (προσφυγή του άρθρου 8 του Ν. 3200/55 ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας) ΚΑΤΑ της με αριθμ. πρωτ. οικ. 13990/12-03-2020 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με την οποία αποφασίστηκε η Μερική Ανάκληση  της  με Α.Π. 9716/18-4-1997 Απόφασης του Γ.Γ. της Π.Κ.Μ., διότι δεν υλοποιήθηκε ο σκοπός της παραχώρησης στα οικόπεδα 327, 329 και 330 του συνοικισμού Πόρων». (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

21.«Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό –καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης ιδιοκτησίας στον Πλαταμώνα» (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

22.«Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος καλλιεργήσιμης γης του με αρ.ιθμ.768 τεμαχίου, εμβαδού 22.952,48 τ.μ. στη θέση «ΚΑΝΑΛΙΑ» (Σχολικό) της Κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για μονοετή καλλιέργεια» (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ