Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 07/10/2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση  που θα γίνει στις 07/10/2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 2. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 3. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 4. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 5. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 6. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 7. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 8. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 9. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 10. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 11. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 12. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 13. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 14. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 15. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 16. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 17. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 18. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 19. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 20. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 21. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 22. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 23. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 24. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 25. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 26. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. ((εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 27. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 28. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικ.Υπηρεσία).
 29. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής τράπεζας. (εισήγηση Δ/νση Τεχν.Υπηρεσιών).
 30. Έγκριση ή μη πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών για τον διαγωνισμό της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων» για τα έτη 2020, 2021 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (έτος 2022) και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν προσφυγών» (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).
 31. Καθορισμός ή μη αποζημίωσης χρήσης για το δημοτικό ακίνητο διαμέρισμα 4ου ορόφου στην οδό Απελού 1 στην Θεσσαλονίκη για τα έτη 2018 και 2019. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 32. Λήψη απόφασης προς άσκηση ή μη ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου και Νομιμότητας της Α.Δ.Μ.Θ. ΚΑΤΑ της απόφασης- αποσπάσματος πρακτικού 2, Θέμα 6ο της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Π.Ε. Πιερίας, της 03-09-2019, που αφορά το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1100/59060/19-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο διαβιβάστηκε στο Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Π.Ε. Πιερίας, αίτημα του Δήμου Δίου-Ολύμπου με αριθμ. πρωτ.18005οικ./4-9-2015 για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση έκτασης 3.173,70τ.μ. στο υπ΄αριθμ.596 αγροτεμάχιο του Δήμου Δ.Ε Ανατολικού Ολύμπου, Δ.Κ Πόρων, στην οποία υφίστανται κοινωφελείς εγκαταστάσεις,(ιερός ναός και νεκροταφείο) προκειμένου να εξετασθεί ως αίτημα για μη προβολή δικαιώματος από το Δημόσιο, κατά το άρθρο 22 παρ. 7α του Ν.4061/2012, που προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 37 του Ν.4235/2014.(Εισήγηση Νομική Υπηρεσία).
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ