Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 06/08/2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση  που θα γίνει στις 06/08/2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων» για τα έτη 2020, 2021 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (έτος 2022) και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν προσφυγών». (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).
  2. «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων της ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνα» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν προσφυγών». (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).
  3. «Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Εργασίες λειτουργίας & συντήρησης αντλιοστασίων ακαθάρτων Δ.Ε. Δίου». (εισήγηση κ. Πούλιος Ιωάννης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).
  4. «Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (όμορο με ALPHA BANK) στην ΔΚ Πλαταμώνα του Δήμου Δίου-Ολύμπου,». (εισήγηση κ. Πούλιος Ιωάννης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).
  5. «Υπαγωγή οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου στη ρύθμιση οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4611/2019». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
  6. «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στη Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου» (12/2019 μελέτη), καταρτισμός των όρων του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

Αρ.Πρωτ: 13376/01-08-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ