Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 03/06/2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση  που θα γίνει στις 03/06/2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.- «Επιστροφή εγγυητικής επιστολής τράπεζας». (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

2.- «Εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων του Α΄ τριμήνου 2018 του Δήμου Δίου – Ολύμπου, προς το Δημοτικό Συμβούλιο». (Εισήγηση  Οικονομική Υπηρεσία).

3.- «Λήψη απόφασης προς άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης ΚΑΤΑ της με αριθμό 26/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών, η οποία έκανε δεκτή την με αριθμ. κατάθ. 1165/255/17-08-2015 αγωγή που κατέθεσε ο Γεώργιος Σιώκας του Αποστόλου και της Δήμητρας, κάτοικος Ν. Πόρων Πιερίας.(Εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

4.- «΄Ελεγχος τίτλων ιδιοκτησίας του Δεληγιαννίδη Γεώργιου του Χρήστου για την καταβολή της αποζημίωσης της ιδιοκτησίας εμβαδού 247,38 στο Ο.Τ. 214 που φέρει κωδικό κτηματογράφησης 011212 και 011299-Ο.Τ Γ272» στην επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου  Λεπτοκαρυάς (μετά από αίτηση τoυ Τέρπου Γεωργίου )» (εισήγηση κ. Πούλιος Ιωάννης, Πρόεδρος).

5.- «΄Ελεγχος τίτλων ιδιοκτησίας των α) Αθηνά Χρονοπούλου, χήρα Πολυχρόνη Χρονόπουλου, β) Ανδρομάχη  Χρονοπούλου, γ) Βασιλική Χρονοπούλου, δ) Γεώργιος Χρονόπουλος για την καταβολή της αποζημίωσης της ιδιοκτησίας εμβαδού 404,24 τ.μ. στο Ο.Τ. Γ198 που φέρει κωδικό κτηματογράφησης 011119 (με ποσοστό συνιδιοκτησίας 25% εξ αδιαιρέτου έκαστος τους) στην επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου  Λεπτοκαρυάς» (μετά από αίτηση της Μητού Μαρίας)» (εισήγηση κ. Πούλιος Ιωάννης, Πρόεδρος).

6.- «Επικύρωση των αποτελεσμάτων του Γ΄ σταδίου (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών  – κατάταξη προσφορών – ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο :«Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στη Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου» (1/2019 μελέτη), προϋπολογισμού #169.528,40€# με Φ.Π.Α. (24%) )» (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

7.- «Έγκριση του πρακτικού διεξαγωγής του διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)» (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ