Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση ΔΣ 10-09-2019

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 10.09.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ,, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τη συζήτηση του παρακάτω ενός και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού,  αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2018 Δήμου Δίου – Ολύμπου και ορισμός ελεγκτή για τη χρήση 2019.
Εισηγητής Καπούτας Νικόλαος, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, Αδαμοπούλου Γαρυφαλλιά, Δημοτική Υπάλληλος

Σας ενημερώνουμε ότι στο προσωπικό σας e-mail σας επισυνάπτουμε την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή κ. Καμπούτα, την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και τον ισολογισμό, προς ενημέρωσή σας.

15146/5-9-19
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σαμαράς Κωνσταντίνος