Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. 9/9/2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη  κατεπείγουσα συνεδρίαση  που θα γίνει στις 09/09/2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου.

Σύμφωνα με την αριθμ.22/τ.Α΄/11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και συγκεκριμένα το άρθρο 10 αναφέρει «…ότι η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων δύναται να  λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του άρθρου 167 του ν.3852/2010 (Α΄87), είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο…». Ως εκ τούτου η συνεδρίαση της Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μετά από πρόκληση του προέδρου.  

Το θέμα ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:

1.-«Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) και δύο (2) μηνών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

H πρόσκληση επιδίδεται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει από το γεγονός λόγω των  έκτακτων αναγκών λήψης μέτρων περιορισμού της εκδήλωσης του κοροναϊου, με απώτερο σκοπό  την προστασία και τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ