Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. 30/08/2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη  συνεδρίαση  που θα γίνει στις 30/08/2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

1.-«Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στη Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου» (12/2019 μελέτη).(εισήγηση κ. Πούλιος Ιωάννης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

H πρόσκληση επιδίδεται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει από το υπ΄αρ. 14618/29-08-2019 έγγραφο του Αντιδημάρχου καθαριότητας λόγω αδυναμίας προσήκουσας αποκομιδής απορριμμάτων με άμεση συνέπεια την επιβάρυνση της δημόσιας υγείας.

Αρ.Πρωτ. 14619/29-8-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ