Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. 3/7/2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη  συνεδρίαση  που θα γίνει στις 03/07/2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

1.-«Ανάκληση της υπ΄αρ. 307/2020 και λήψη απόφασης για μείωση ή μη των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου επιχείρησης σε ποσοστό όχι μεγαλύτερου του πενήντα τοις εκατό (50%). (εισήγηση ο Πρόεδρος).

2.-«Ανάκληση της υπ΄αρ. 308/2020 και λήψη απόφασης για μείωση ή μη των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου επιχείρησης σε ποσοστό όχι μεγαλύτερου του πενήντα τοις εκατό (50%). (εισήγηση ο Πρόεδρος).

H πρόσκληση   επιδίδεται   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 εξαιτίας της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, της κατεπείγουσας ανάγκης στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό με την έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ