Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. 24/6/2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη  συνεδρίαση  που θα γίνει στις 24/06/2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

1.-«Καθορισμός των όρων δημοπράτησης και σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας  για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση ομπρελών –ξαπλώστρων».(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

2.-«Καθορισμός των όρων δημοπράτησης και σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας  για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής».(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

3.- «Καθορισμός των όρων δημοπράτησης και σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας  για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου συνολικού εμβαδού 1.992,83 τ.μ. με κτίσμα εμβαδού 62,79 τ.μ., που αποτελεί τμήμα του αριθμ. 16 κληροτεμαχίου στην Κοινότητα Πλαταμώνα.» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει από το γεγονός όσον αφορά α) τα (1) και (2)  θέματα καθώς πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες για τον καθορισμό των όρων δημοπράτησης και σύνταξης διακήρυξης δημοπρασιών  για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864 Β’/15-5-2020)  μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, έως την 15η /07/2020 και β) όσον αφορά το (3) θέμα  λόγω έναρξης της θερινής περιόδου, το εν λόγω κτίσμα θα πρέπει να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν σε συνδυασμό με τη  δημοπράτηση  θέσης αιγιαλού έμπροσθεν του παραπάνω ακινήτου με ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας δημοπράτησης έως την 15η/07/2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ