Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 13/09/2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση  που θα γίνει στις 13/09/2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1).Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής (εισήγηση κ. Ευάγγελος Γερολιόλιος, Δήμαρχος- Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

2).Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη δωρεάν παραχώρησης απορριμματοφόρου οχήματος από την εταιρεία Μ. Σουλέογλου & ΣΙΑ Ο.Ε. για ορισμένο χρονικό διάστημα. (εισήγηση κ. Ευάγγελος Γερολιόλιος, Δήμαρχος- Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

3).Επιστροφή εγγυητικής επιστολής τράπεζας» (εισήγηση Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών).

4). Επιστροφή εγγυητικής επιστολής τράπεζας» (εισήγηση Γραφείο Προμηθειών).

5). Έγκριση ή μη πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού επί  της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)». (εισήγηση κ. Ευάγγελος Γερολιόλιος, Δήμαρχος- Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ