Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. 10/10/2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη  συνεδρίαση  που θα γίνει στις 10/10/2019, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:30π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

1.-«Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη δωρεάν παραχώρησης απορριμματοφόρου οχήματος από την εταιρεία Μ. Σουλέογλου & ΣΙΑ Ο.Ε. για ορισμένο χρονικό διάστημα». (εισήγηση κ. Ευάγγελος Γερολιόλιος –Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ).

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει από το γεγονός ότι :α) η από 13-09-2019 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δίου-Ολύμπου και της εταιρείας Μ. Σουλέογλου & ΣΙΑ Ο.Ε. που αφορά την  δωρεάν παραχώρηση απορριμματοφόρου οχήματος για ορισμένο χρονικό διάστημα λήγει στις 13-10-2019 σε συνδυασμό με την με αρ. πρωτ.17395/10-10-2019 Αίτηση της εταιρείας Μ. Σουλέογλου & ΣΙΑ Ο.Ε. που αφορά την  δωρεάν παραχώρηση απορριμματοφόρου οχήματος για ορισμένο χρονικό διάστημα .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ