Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: “Φύλαξη ακτών”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν.4412/2016).

Ο Δήμαρχος Δίου – Ολύμπου λαμβάνοντας υπ΄ όψιν:

  1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
  2. την 753/2018 Απόφαση του Δημάρχου Δίου – Ολύμπου «Έγκριση ανάληψης δαπανών πολυετούς υποχρέωσης και δέσμευση πιστώσεων»
  3. την 56/2018 μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)»
  4. την 57/2019 Απόφαση του Δημάρχου Δίου – Ολύμπου «Έγκριση ανάληψης δαπανών πολυετούς υποχρέωσης και δέσμευση πιστώσεων»
  5. την 86/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δίου – Ολύμπου «Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)»
  6. την 87/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή της υπηρεσία: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)», καταρτισμός των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων»
  7. την με αρ. πρωτ.: 5032οικ./29-03-2019 διακήρυξη του Δημάρχου
  8. την 133/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση του πρακτικού διεξαγωγής του διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)», σύμφωνα με την οποία απέβη άγονος ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 72464)
  9. το άρθρο 5, παρ. δ) του Ν.4412/2019, σύμφωνα με το οποίο ορίζεται το κατώτατο όριο για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες σε 750.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
  10. το CPV της υπηρεσίας: 75252000-7

προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, που πληροί τις προϋποθέσεις, να καταθέσει προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 720.000,00€ με Φ.Π.Α. Προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών φύλαξης (ναυαγοσωστικής κάλυψης) των ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου για το χρονικό διάστημα από 01 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου για τα έτη 2019-2021, ήτοι για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. Στις ανωτέρω υποχρεώσεις περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση δεκατριών (13) νέων ναυαγοσωστικών βάθρων και η συντήρησή τους κατά τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου έως τις 29/05/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στην, με αρ. πρωτ.: 5032οικ./29-03-2019, διακήρυξη του Δημάρχου.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Δίου – Ολύμπου, οδός Αγίου Νικολάου 15, 602 00 Λιτόχωρο στα τηλέφωνα 2352350120, κ. Συρανίδης Β., καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dion-olympos.gr όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού.

Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα αρχεία