Πρόκληση Υποβολής Προσφορών

Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για την υπηρεσία «παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης », προϋπολογισμού 1.686,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , με τη διαδικασία

της απ΄ευθείας ανάθεσης ( σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Κατόπιν τούτου, καλεί όσους αναγνωρισμένους παρόχους των συγκεκριμένων υπηρεσιών, επιθυμούν να καταθέσουν τις προσφορές τους, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Δίου-Ολύμπου (τηλ. 2352350-136,2352350-137 Ταχ.Δ/νση : Αγ. Νικολάου 15, Λιτόχωρο ΤΚ 60200). Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελλο, αναγράφοντας εξωτερικά του φακέλου τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος, τη φράση “προσφορά προς Δήμο Δίου-Ολύμπου” , τον τίτλο

της σύμβασης και την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών, μέχρι την 04.10.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις από 17.09.2019 τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω ανάθεσης. Να κατατεθούν σχετικά έγγραφα για την απόδειξη του ανωτέρω ( διαπιστεύσεις κλπ )

Περισσότερες πληροφορίες και ηλεκτρονικά αντίγραφα των τεχνικών προδιαγραφών και του εντύπου οικονομικής προσφοράς θα παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, τηλ. 2352350-155, 2352350-148, FAX: 2352350-167, Ε-mail: promi@dion-olympos.gr, promi2@dionolympos.gr

Αρμόδιοι υπάλληλοι, Χονδρόπουλος Νικόλαος, Γεωργαντάς Θεόδωρος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ.ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ