Προσκόμιση Δικαιολογητικών για Αιγιαλό έτους 2020 στο Δήμο Δίου Ολύμπου

Με την ΚΥΑ 66404 ΕΞ 2020/29.06.2020 (ΦΕΚ 2697/02.07.2020 τεύχος Β’) τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. 47458 ΕΞ 2020/ 15-05-2020 ΚΥΑ του Αιγιαλού.

Οι μισθωτές που υπέγραψαν Μισθωτήριο Αιγιαλού με το Δήμο υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της Υπεύθυνης Δήλωσης του αρθ.17 της ΚΥΑ 47458ΕΞ2020/15-05-2020 εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης στο Δήμο και όχι στην Κτηματική Υπηρεσία.

Παραπομπή στο ΦΕΚ 2697/02.07.2020:

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 47458 ΕΞ 2020/ 15-05-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών

«Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (Β΄ 1864), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 2198) όμοια, και συγκεκριμένα:

1.Το τέταρτο εδάφιο της παρ. δ του άρθρου 17 τροποποιείται ως εξής: «Ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης σε κάθε περίπτωση στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και τον οικείο Δήμο, στην περίπτωση που η σύμβαση έχει συνταχθεί από αυτόν. Η μη προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εντός της άνω προθεσμίας επιφέρει τις κυρώσεις της παρ. β του άρθρου 15 της παρούσας απόφασης».

Παρακαλούνται όλοι οι Μισθωτές Αιγιαλού για την πιστή τήρηση των ανωτέρω διαλαμβανομένων.

Συνημμένη: Υ.Δ.:

Συνημμένα αρχεία