Προμήθεια Υγρών καυσίμων για τον Δήμο Δίου Ολύμπου

Ο  Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου  διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υγρών καυσίμων για τον Δήμο Δίου Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2020 και 2021 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (έτος  2022)»

Κριτήριο κατακύρωσης για  το πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και της βενζίνης αμόλυβδης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης ανά τμήμα ξεχωριστά, όπως αυτές διαμορφώνονται από το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Πιερίας ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.788.735,96 ευρώ € (με τον Φ.Π.Α.) (596.245,32€ για το 2020, 596.245,32€ για το 2021 και 596.245,32€ για το 2022(δικαίωμα προαίρεσης))  (Ήτοι για τα έτη 2020 και 2021 : πετρέλαιο θέρμανσης 548.400 λίτρα προϋπολογισμού 471.624,00€ πλέον Φ.Π.Α, πετρέλαιο κίνησης 350.000 λίτρα προϋπολογισμού 385.000,00€ πλέον Φ.Π.Α και βενζίνη αμόλυβδη 80.200 λίτρα προϋπολογισμού 105.062,00€ πλέον Φ.Π.Α και για το έτος 2022 (δικαίωμα προαίρεσης) : πετρέλαιο θέρμανσης 274.200 λίτρα προϋπολογισμού 235.812,00€ πλέον Φ.Π.Α, πετρέλαιο κίνησης 175.000 λίτρα προϋπολογισμού 192.500,00€ πλέον Φ.Π.Α και βενζίνη αμόλυβδη 40.100 λίτρα προϋπολογισμού 52.531,00€ πλέον Φ.Π.Α).

        Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 25η Σεπτεμβρίου έτους 2019. Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 01-10-2019.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε τμήματος είτε σε ένα ή σε περισσότερα ή σε όλα τα τμήματα όπως αυτά ορίζονται στην 10/2019 μελέτη.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζόμενων ορίζεται σε ποσοστό 0,5% επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ , ήτοι 4.808,43€ για το σύνολο της προμήθειας ή 1.075,00€ για το 1ο τμήμα , 645,00€ για το 2ο τμήμα , 76,73€ για το 3ο τμήμα, 602,00€ για το 4ο τμήμα, 1.925,00€ για το 5ο τμήμα και 484,70€ για το 6ο τμήμα.

          Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ, οδός Αγίου Νικολάου 15 Λιτόχωρο στα τηλέφωνα 2352350155 και 2352650148, Γραφείο προμηθειών, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dion-olympos.gr όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

Η σχετική ανακοίνωση στάλθηκε ηλεκτρονικά για δημοσίευση στην υπηρεσία των επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 12-8-2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

— Αποσυμπιέστε το παρακάτω αρχείο ΖΙΡ για να εξάγετε τα σχετικά αρχεία —

Συνημμένα αρχεία