Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων»

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης και για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων εκτιμώμενης αξίας 403.225,80χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

 1) Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δίου-Ολύμπου, Οδός: Αγίου Νικολάου 15, Ταχ.Κωδ.: 60200, Τηλ.: 2352350125,0148 Telefax: 2352350128, E-mail: adotsiou@dion-olympos.gr, promi2@dion-olympos.gr  Ιστοσελίδα: www.dion-olympos.gr

2) Κωδικοί CPV:

A/A ΕΙΔΟΣ CPV
1 Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας  16κμ 34144512-0
2 Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας  22κμ 34144512-0
3 Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας  22κμ 34144512-0

3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 525

4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.dion-olympos.gr καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

7) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής:

– Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 22/7/2020 12:33 μμ ( αριθμός αναφοράς ENOTICES-ECAS_n0026mxo/2020-096352) Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S 2020/S 143-351388–

– Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 1 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30

– Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 7 Σεπτεμβρίου 2020  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ.

 Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά είτε για μεμονωμένο τμήμα  είτε για περισσότερα.

8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

10) Χρηματοδότηση:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης κατά

  • 350.000,00€ είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε, σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ.: 30292/19-4-2019 (ΑΔΑ 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25)ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»
  • 150.000,00€ είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε, σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ.: 83448/22.11.2019  (ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6)ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»  ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»

Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί η σχετική πίστωση με Κ.Α. :62.7132.0001 &  Κ.Α. 62.7132.0002  του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Δίου-Ολύμπου.

11) Διάρκεια Σύμβασης: Από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και με μέγιστη συμβατική χρονική παράδοση των οχημάτων τους εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.   και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ποσού  ίσου με το 2,5% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. η οποία θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της καλής λειτουργίας που δεν πρέπει να είναι μικρότερο από ένα (1) έτος για το πλήρες όχημα και τρία (3) έτη για την αντισκωριακή προστασία πλαισίου και υπερκατασκευής.

13) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

14) Ειδικοί όροι: Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία θα εκτιμηθεί σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον πίνακα κριτηρίων ανάθεσης -αξιολόγησης, κριτήρια ανάθεσης.

            Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου (Κ) αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Οι 100 βαθμοί αντιστοιχούν στις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.       Η βαθμολογία (Β) κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:  Β = σ1*Κ12*Κ2+…..+σν*Κν

(όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ12+..σν=1 )

           Η οικονομική προσφορά (Π) και η συνολική ως άνω βαθμολογία (Β) προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο: λ = Π/Β

Πιο συμφέρουσα είναι η προσφορά εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.

15). Δημοσιεύσεις:

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 22-07-2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:http://www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.dion-olympos.gr στην διαδρομή :  ► Προκηρύξεις. Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα τις διατάξεις του Ν. 4412/2016: Σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες με τίτλο “EΠΤΑ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ”, “ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ”, σε μια τοπική εβδομαδιαία με τίτλο “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

Συνημμένα αρχεία