Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τα έτη 2020, 2021 και 2022

Προμήθεια ελαιολιπαντικών  για τον Δήμο Δίου Ολύμπου για τα έτη 2020, 2021 και 2022

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο Δήμος Δίου – Ολύμπου  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια  δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενική Δημόσια Υπηρεσία.

Στοιχεία Επικοινωνίας
– Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση Αγίου Νικολάου 15 Λιτόχωρο Πιερίας
– Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τους  ανωτέρω αρμόδιους  στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στα τηλέφωνα 2352350155 και 2352350148 καθώς επίσης και στα email promi@dion-olympos.gr και promi2@dion-olympos.gr

Δείτε το συνημμένο αρχείο ΖΙΡ

 

Συνημμένα αρχεία