Προθεσμία για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 16/9/2019

Προθεσμία για ένταξη στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 16 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου υπενθυμίζει ότι, στα πλαίσια του Νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-05-2019, τεύχος Α΄), δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έως και τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών ρυθμίζονται και καταβάλλονται με απαλλαγή ή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους. Οι οφειλές ρυθμίζονται ως εξής:

Τρόπος εξόφλησης Απαλλαγή των προσαυξήσεων
Εφάπαξ καταβολή οφειλής 100%
2-24 – ισόποσες μηνιαίες δόσεις 80%
25-48 – ισόποσες μηνιαίες δόσεις 70%
49-72 – ισόποσες μηνιαίες δόσεις 60%
73-100  – ισόποσες μηνιαίες δόσεις 50%

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι και μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι ευρώ (20€). Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του ανωτέρω νόμου πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Δίου-Ολύμπου στα τηλέφωνα: 2351351000, 2352350152, 2352350153, 2352041245