Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας της πράξη «Μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

Ο Δήμος Δίου – Ολύμπου διακηρύττει ότι την 12η του μηνός Μαΐου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο του Δήμου Δίου – Ολύμπου, θα διεξαχθεί με ανοιχτό διαγωνισμό Δημοπρασία [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την ανάθεση του έργου με τίτλο: : «Μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος του Δήμου Δίου-Ολύμπου».

Ο Κωδικός CPV του έργου είναι CPV: 45233222-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης).

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.913.626,84 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 1.110.512,76€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 18% (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 199.892,30€
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 196.560,76€
Απολογιστικά για διάθεση προϊόντων εκσκαφών: 28.673,00€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου Απολογιστικών (18%): 5.161,14€
Πρόβλεψη αναθεώρησης: 2.447,50€
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%): 370.379,39€

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης

Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου ανέρχεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λ.π.) από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dionolympos.gr, και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr .
 2. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται από την ανάρτηση του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 12/05/2023 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
 3. Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18/05/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ.
 4. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.
  Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016. Οι προσφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν προσφορά μόνο για το σύνολο του έργου.
 5. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 7.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
 8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3(β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

 • Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 30.864,95 ευρώ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εννιά (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης.

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται, περιλαμβανομένης της κράτησης υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

 Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δίου –Ολύμπου.
 2. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Δίου-Ολύμπου, αρμόδιος υπάλληλος Γρηγοριάδης Κων/νος (τηλ.:2352350157 Φαξ:2352350154) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (τηλ 2352350142), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΛΙΤΟΧΩΡΟ, 24/4/2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

Συνημμένα αρχεία