Ορισμός Αντιδημάρχων-Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Τροποποίηση της αριθμ.763/19033/21-11-2018 απόφαση Δημάρχου – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Συνημμένα αρχεία