Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου Κοινότητας Λιτοχώρου

Στο Λιτόχωρο και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, σήμερα στις 05-09-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Λιτοχώρου του Δίου – Ολύμπου, ύστερα από την 08/04-09-2019  έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

* Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7)

* Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος Βασίλης Γερολιόλιος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Κυριακάκης Ευστράτιος όρισε ως αναπληρωτή πρόεδρο τον κ. Κολωνιάρη Νικόλαο.