Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προέδρους των Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προέδρους των Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 58, 81 και 84 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθ. 88 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»(Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το από 25-8-2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων.
 4. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών και της διοικητικής εξυπηρέτησης των δημοτών και κατοίκων των Κοινοτήτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εξουσιοδοτούμε τους κ.κ.

 1. Γκίνα Κωνσταντίνο, Πρόεδρο Κοινότητας Καρίτσας
 2. Κατιρτζή Δημήτριο, Πρόεδρο Κοινότητας Νέας Εφέσου
 3. Κορινιώτη Δημήτριο, Πρόεδρο Κοινότητας Βροντούς
 4. Κυριακάκη Ευστράτιο, Πρόεδρο Κοινότητας Λιτοχώρου
 5. Κωτούλα Νικόλαο, Πρόεδρο Κοινότητας Πλαταμώνα
 6. Μιχαλήτσιο Γεώργιο, Πρόεδρο Κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα
 7. Μπουζιώτα Μαρία, Πρόεδρο Κοινότητας Πόρων
 8. Παπαδόπουλο Στέφανο, Πρόεδρο Κοινότητας Κονταριώτισσας
 9. Πληξίδα Γεώργιο, Πρόεδρο Κοινότητας Σκοτίνας
 10. Ταντή Ιωάννη, Πρόεδρο Κοινότητας Παντελεήμονα
 11. Τσαρέλα Ελευθέριο, Πρόεδρο Κοινότητας Δίου
 12. Χατζή Μαρία, Πρόεδρο Κοινότητας Λεπτοκαρυάς

Α) να υπογράφουν:

 1. Τις βεβαιώσεις για το επάγγελμα
 2. Τις βεβαιώσεις για την κατοικία, εκτός αυτής της παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν. 3463/2006 που αφορά τη μεταδημότευση
 3. Τις βεβαιώσεις για τον πληθυσμό της οικείας Κοινότητας
 4. Τις επιδόσεις κλήσεων δικαστηρίων και τα διαβιβαστικά αυτών

Β) να θεωρούν

 1. Το γνήσιο της υπογραφής
 2. Τα ακριβή αντίγραφα

Οι πρόεδροι των Κοινοτήτων ασκούν επίσης τις αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται  από τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 3852/2010(Α΄87).