Μίσθωση αλιευτικού οικίσκου στο Χωριό των Ψαράδων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΧΩΡΙΟΥ ΨΑΡΑΔΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15
Τ.Κ. 602 00-ΛΙΤΟΧΩΡΟ
Πληροφορίες: Ολ. Δεληγιάννη
Τηλέφωνο: 2352350149
Φαξ: 2352350128
Λιτόχωρο 08-07-2019
Αριθμ. Πρωτ. 11751

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου

Έχοντας υπόψη:
Τις αριθμ. 309/2018 και 310/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου Ολύμπου με τις οποίες τροποποιήθηκε και επαναδιατυπώθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Χωριού των Ψαράδων και καταρτίστηκε σχέδιο του συμφωνητικού μίσθωσης των αλιευτικών οικίσκων στους αλιείς του Δήμου Δίου-Ολύμπου.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

τους δημότες – επαγγελματίες αλιείς του Δήμου Δίου – Ολύμπου που ενδιαφέρονται να μισθώσουν έναν (1) αλιευτικό οικίσκο στο Χωριό των Ψαράδων, να προσέλθουν στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου στο Λιτόχωρο, έως τις 02 Αυγούστου 2019, για να καταθέσουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1.- Αίτηση
2.- Ταυτότητα
3.- Έντυπο Ε1 (από το οποίο να προκύπτει η δραστηριότητα στην περιοχή του Δήμου Δίου – Ολύμπου)
4.- Έντυπο Ε9
5.- Δημοτική Ενημερότητα
6.- Φορολογική Ενημερότητα
7.- Επαγγελματική Άδεια Αλιείας σε ισχύ
8.- Επαγγελματικό σκάφος αλιείας με άδεια σε ισχύ
9.- Βεβαίωση του Συλλόγου Αλιέων
10.- Πιστοποιητικό δημοτικότητας
Ο Σύλλογος Αλιέων θα εκδίδει για τον καθένα χωριστά την αντίστοιχη βεβαίωση
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ