Κατασκευή έργου: Αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνα

Κωδικός ΟΠΣ: 5021471
Αρ. Πρωτ. 14015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνα»
Ο Δήμος ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ διακηρύττει, τη με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν4412/2016, επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου με τίτλο:
«Αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνα»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προστασία των ακτών του Πλαταμώνα με τα εξής έργα:
α)Κατασκευή επτά (7) βυθισμένων κυματοθραυστών
β) Αναπλήρωση της ακτής με άμμο
γ)Καθαίρεση των υπαρχόντων κυματοθραυστών, σύμφωνα με την μελέτη με αρ. 7/2019.
1) Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 3.520.000,00 Ευρώ
και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών 2.078.750,32 Ευρώ  Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 374.175,06 Ευρώ Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 367.938,81, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 681.290,32 Ευρώ. Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 17.845,49 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
2) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λ.π.) από την ιστοσελίδα του
Δήμου www.dion-olympos.gr, και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr .
3) H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.
4) Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται από την ανάρτηση του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών είναι η 25-09-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
5) Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30-09-2019 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
6) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016. Οι προσφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν προσφορά μόνο για το σύνολο του έργου.
7) Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
8) Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα οχτώ (8) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
9) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
10) Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
11) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και που είναι εγκατεστημένα
σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
12) Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 56.774,19 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Το έργο θα κατασκευασθεί σε δεκαοχτώ (18) μήνες (καθαρός χρόνος εργασιών) από την υπογραφή της σύμβασης. Στο χρόνο αυτό κατασκευής του έργου, δεν έχει υπολογισθεί το χρονικό διάστημα του καλοκαιριού κατά το οποίο οι εργασίες θα πρέπει να σταματούν.
Κρίνεται σκόπιμο το χρονικό διάστημα 15 Μαΐου έως 15 Σεπτεμβρίου για λόγους ασφαλείας των λουόμενων να μην εκτελούνται εργασίες.  Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ποσό 3.520.000,00 ευρώ σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 4404 / 02-08-2018 ένταξη της πράξης όπως τροποποιήθηκε με την 3931 / 03-07-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με κωδικό ΟΠΣ 5021471 στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων» όπως ισχύει (ΑΔΑ: 7ΝΓ27ΛΛ-42Θ και ΑΔΑ : ΨΗΒ27ΛΛ-ΜΧΖ).
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται, περιλαμβανομένης της κράτησης υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
13) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δίου–Ολύμπου.
14) Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Διου – Ολυμπου, αρμόδιος υπάλληλος Γρηγοριάδης Κων/νος (τηλ.:235.235.0157 Φαξ:235.235.0154) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Λιτόχωρο 14/08/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα αρχεία