Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν.4412/2016).

Ο Δήμαρχος Δίου – Ολύμπου λαμβάνοντας υπ΄ όψιν:
1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. την 01/2019 μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου»
3. την 188/2019 Απόφαση του Δημάρχου Δίου – Ολύμπου «Έγκριση ανάληψης δαπανών και δέσμευση πιστώσεων»
4. την 165/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δίου – Ολύμπου «Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στη Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου» και καθορισμός όρων της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στη Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου»

προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, που πληροί τις προϋποθέσεις, να καταθέσει προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στη Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 169.528,40€ με Φ.Π.Α. Προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων στην Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου.
Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου έως τις 26/07/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στην 165/2019 Α.Ο.Ε.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Δίου – Ολύμπου, οδός Αγίου Νικολάου 15, 602 00 Λιτόχωρο στα τηλέφωνα 2352350120, κ. Συρανίδης Β. και 2352350155, κ. Χονδρόπουλος Ν., καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dion-olympos.gr όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού.
Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα αρχεία