Διευκρινίσεις για την Απλούστευση Διαδικασιών για την Aπευθείας Εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας του Δήμου 2020

Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών φέτος και για την ταχύρυθμη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων ο Δήμος βάση της σχετικής ΚΥΑ Αιγιαλού 2020 προχωρεί σε Απλούστευση της διαδικασίας απευθείας μίσθωσης αιγιαλού.

 Αποκλειστικά για το έτος 2020, όσοι είχαν συνάψει μισθωτήρια απευθείας παραχώρησης έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2019, δύνανται να συνάψουν νέες μισθώσεις για τις ίδιες θέσεις. Η αίτηση συνοδεύεται από:

  1. Yπεύθυνη Δήλωση του αρθ.17 της ΚΥΑ 47458ΕΞ2020/15-05-2020
  2. Αντίγραφο Μισθωτηρίου έτους 2019
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο του Τοπογραφικού διαγράμματος της Προηγούμενης Μίσθωσης έτους 2019 εις τριπλούν.

Ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της Υπεύθυνης Δήλωσης του αρθ.17 της ΚΥΑ 47458ΕΞ2020/15-05-2020 εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.

Για οποιαδήποτε διαφορετική θέση Απευθείας Μίσθωσης προσκομίζονται Eξαρχής όλα τα δικαιολογητικά της αρχικής Ανακοίνωσης.
Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό 40% του υπολογισθέντος ανταλλάγματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Δήμου Δίου Ολύμπου : 2352 350 151 & 23520 41245.

Επισυνάπτεται η απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 30603/15.5.2020 Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Έντυπα:

  1. Αίτηση βάσει Μισθωτηρίου 2019  (AITHSH-1)
  2. Αίτηση για Νέα Θέση Αιγιαλού      (AITHSH-2)
  3. Yπεύθυνη Δήλωση του αρθ.17 της ΚΥΑ 47458ΕΞ2020/15-05-2020 (YD2020 )
  4. Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 30603/15.5.2020 Κανόνες τήρησης αποστάσεων (Κανόνες-Λειτουργίας-Οργανωμένων-Παραλιών_F)