ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΤ.ΟΛΥΜΠΟΥ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ”

προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ» προϋπολογισμού 74.214,71€ με τον Φ.Π.Α.Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δίου – Ολύμπου, Αγ. Νικολάου 15, 602 00 Λιτόχωρο Τηλέφωνο:2352350120, 2352350155, Τηλεομοιότυπο: 2352350128

E-mail: dimos@dion-olympos.gr, Ιστοσελίδα: www.dion-olympos.gr

Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., καθώς και της ιστοσελίδας του Δήμου www.dion-olympos.gr

Κωδικός CPV: 90511000-2, «Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων»

Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στη Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται

Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας (διάρκεια σύμβασης): Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 01/09/2019 έως και 15/10/2019

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Παραλαβή προσφορών:Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Κυριακή, 25 / 08 / 2019 και ώρα 10:00 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την Πέμπτη 29 / 08 / 2019 και ώρα 09:00 από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική (σύμφωνα με την παρ. 2.1.4. της διακήρυξης)

Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.: 02.20.6277.0008 του προϋπολογισμού 2019 του Δήμου.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1 (ένα) τοις εκατό (%) της εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) που ανέρχεται στο ποσό των 598,51€ [πεντακόσιων ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα ενός λεπτών]. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 Ο Δήμαρχος Δίου- Ολύμπου

Κωνσταντίνος Δημόπουλος

Συνημμένα αρχεία