ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β2, Β3 & Γα ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β2, Β3 & Γα ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ», προϋπολογισμού 42.976,93 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2352350156 (αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: κ. Αικ. Μερέση).

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ          

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα αρχεία