Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού διάρκειας (2) δύο μηνών

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά έξι (6) ατόμων για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του
Δήμου.