Ανακοίνωση για ρύθμιση οφειλών

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου, στα πλαίσια του Νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-05-2019, σας καλεί όπως ρυθμίσετε τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και 2 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ήτοι μέχρι και τις 16/07/2019.

Το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών ρυθμίζονται και καταβάλλονται με απαλλαγή ή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους. Οι οφειλές ρυθμίζονται ως εξής:

Τρόπος εξόφλησης Απαλλαγή των προσαυξήσεων
Εφάπαξ καταβολή οφειλής 100%
2-24 – ισόποσες μηνιαίες δόσεις 80%
25-48 – ισόποσες μηνιαίες δόσεις 70%
49-72 – ισόποσες μηνιαίες δόσεις 60%
73-100  – ισόποσες μηνιαίες δόσεις 50%

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι και μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι ευρώ (20€). Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του ανωτέρω νόμου πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα υποβάλλεται στο Δήμο Δίου-Ολύμπου από 03/06/2019 μέχρι και 16/09/2019 (καταληκτική ημερομηνία).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Για οφειλές από το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων και το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν εγκαίρως στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., μέχρι και τις 05/07/2019, ώστε να βεβαιωθούν οι οφειλές, προκειμένου να υπαχθούν στην ανωτέρω ρύθμιση και να τύχουν των ευεργετημάτων του νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Δίου-Ολύμπου στα τηλέφωνα: 2351351000, 2352350152, 2352350153, 2352041245