Αναβάθμιση Διυλιστήριο Λιτοχώρου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Δίου – Ολύμπου διακηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τίτλο <<Αναβάθμιση Διυλιστήριο Λιτοχώρου>>.

Η εν λόγω σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. Ο  προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 508.178,08€ (με το Φ.Π.Α)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 2η Φεβρουαρίου έτους 2020.

Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 06-02-2020.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών όπως αυτά ορίζονται στην 26/2019 μελέτη.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων ορίζεται στο πόσο των 8.000,00€.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ, οδός Αγίου Νικολάου 15 Λιτόχωρο στα τηλεφωνά 2352350155 και 2352350148, Γραφείο προμηθειών, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dion-olympos.gr όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Η σχετική ανακοίνωση στάλθηκε ηλεκτρονικώς για δημοσίευση στην υπηρεσία των επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 27-12-2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

 

Συνημμένα αρχεία