44η πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική δια ζώσης κεκλισμένων των θυρών συνεδρίαση  , σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 Α΄ (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19), των υπ΄άριθμ.18338/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών που θα γίνει στις 29/09/2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, στο Λιτόχωρο.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού, των εσόδων & εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Δίου – Ολύμπου, οικονομικού έτους 2021 και υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο » (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

2.-«Kατακύρωση του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων».(εισήγηση ο Πρόεδρος της Ο.Ε.)

3.- «Λήψη απόφασης προς άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό 306/17-05-2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, διαδικασία τακτική. »(εισήγηση Νομική Υπηρεσία )

4.-«Kατακύρωση ή μη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικής οδού Ν. Παντελεήμονα – Π. Παντελεήμονα» (εισήγηση ο Πρόεδρος της Ο.Ε.)

5.-«Kατακύρωση ή μη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες Τοπογραφικής Αποτύπωσης στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δίου – Ολύμπου»

(εισήγηση ο Πρόεδρος της Ο.Ε.)

6.- «Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης του έργου με τίτλο:«Προμήθεια

εξοπλισμού εκθεσιακού χώρου παραδοσιακού κτιρίου «Γκουντέλια» Δήμου Δίου-Ολύμπου»

(Αρ. Μελέτης 33/2020) (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

7.-« Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό και εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος

για τον προσδιορισμό της αξίας τμήματος γης που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά

στην ιδιοκτησία 011101, στο Ο.Τ. Γ187, στην επέκταση Λεπτοκαρυάς του Δήμου

Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

8.- « Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό και εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος

για τον προσδιορισμό της οφειλής της αποζημίωσης προς την ιδιοκτησία 011020, στα Ο.Τ. Γ243-Γ263, στην επέκταση Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

                                                                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ