2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας

 

Ο Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας)

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις:

α. του Ν.4486/2017«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 16 «Διοικούσα Επιτροπή ΤΟΠΦΥ», καθώς και του άρθρου 3 «Δημόσιες Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ.», παρ.2. (ΦΕΚ 115 Α΄)

β. του Ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 33 «Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων» (ΦΕΚ 21 Α’), όπως ισχύει,

γ. του Ν.4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ. του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

(ΦΕΚ 81 Α΄), όπως ισχύει,

ε. του Ν.2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50 Α’), και του Ν.4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137 Α’), όπως ισχύουν,

στ. του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α’) και ειδικότερα των άρθρων 13, 14 και 15, όπως ισχύουν

 

 1. Την με αρ. πρωτ. Γ3α/ΓΠ.οικ.4780/21-1-2016 (ΑΔΑ: 7ΑΨΟ465ΦΥΟ-ΦΟ6) υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 2. Την υπ’αριθμ. πρωτ.35428/28.09.2019 (ΑΔΑ: ΩΒ5ΣΟΡΕΠ-ΗΔ2) «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό του Προέδρου και αναπληρωτή αυτού της Διοικούσας επιτροπής των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας».
 3. Τις αποφάσεις του Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. για τη συγκρότηση Διοικουσών Επιτροπών ΤοΠΦΥ της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.
 4. Τις αποφάσεις του Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ περί αποδοχής παραίτησης των Προέδρων των Διοικουσών Επιτροπών του 1ου, 2ου και 5ου ΤοΠΦΥ Θεσσαλονίκης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.
 5. Την ανάγκη συγκρότησης των Διοικουσών Επιτροπών όλων των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας

 

Απευθύνει

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

για τον ορισμό Προέδρων των Διοικουσών Επιτροπών και των αναπληρωτών αυτών, των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητάς του, όπως αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΤΟ.Π.Φ.Υ. ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Θέση
1ος

Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης Κ.Υ.

Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης Πρόεδρος
 

2ος Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων- Μενεμένης,

Κορδελιού-Ευόσμου

 

Κ.Υ. Πύλης Αξίου

 

Θεσσαλονίκης

 

Πρόεδρος

5ος

Θεσσαλονίκης

Λαγκαδά, Βόλβης,

Ωραιοκάστρου

Κ.Υ. Λαγκαδά Λαγκαδά Πρόεδρος και

Αναπληρωτής

6ος Θεσσαλονίκης Δέλτα, Χαλκηδόνας, Ωραιοκάστρου  

Κ.Υ. Διαβάτων

 

Δέλτα

Πρόεδρος και Αναπληρωτής
7ος

Θεσσαλονίκης

Δέλτα, Χαλκηδόνας Κ.Υ. Χαλάστρας Δέλτα Πρόεδρος και

Αναπληρωτής

8ος

Θεσσαλονίκης

Χαλκηδόνας, Πέλλας Κ.Υ. Κουφαλίων Χαλκηδόνας Αναπληρωτής
1ος Ημαθίας Βέροιας Κ.Υ. Βέροιας Βέροιας Αναπληρωτής
2ος Ημαθίας Νάουσας Κ.Υ. Νάουσας Νάουσας Πρόεδρος και

Αναπληρωτής

 

ΤΟ.Π.Φ.Υ. ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Θέση
3ος Ημαθίας Αλεξάνδρειας Κ.Υ.

Αλεξάνδρειας

Αλεξάνδρειας Αναπληρωτής
 

1ος Πέλλας

 

Πέλλας

K.Y. Κρύας Βρύσης,

Κ.Υ. Γιαννιτσών

 

Πέλλας

Πρόεδρος και Αναπληρωτής
2ος Πέλλας Έδεσσας Κ.Υ. Άρνισσας,

Κ.Υ. Έδεσσας

Έδεσσας Αναπληρωτής
3ος Πέλλας Σκύδρας Κ.Υ. Σκύδρας Σκύδρας Αναπληρωτής
4ος Πέλλας Αλμωπίας Κ.Υ. Αριδαίας Αλμωπίας Αναπληρωτής
1ος Πιερίας Πύδνας-Κολινδρού Κ.Υ. Αιγινίου Πύδνας-Κολινδρού Πρόεδρος και

Αναπληρωτής

2ος Πιερίας Κατερίνης Κ.Υ. Κατερίνης Κατερίνης Πρόεδρος και

Αναπληρωτής

3ος Πιερίας Δίου-Ολύμπου Κ.Υ. Λιτόχωρου Δίου-Ολύμπου Πρόεδρος και

Αναπληρωτής

1ος Κοζάνης Κοζάνης Κ.Υ. Κοζάνης Κοζάνης Αναπληρωτής
2ος Κοζάνης Εορδαίας Κ.Υ.

Πτολεμαΐδας

Εορδαίας Πρόεδρος και Αναπληρωτής
3ος Κοζάνης Σερβίων-Βελβεντού Κ.Υ. Σερβιών Σερβίων-

Βελβεντού

Πρόεδρος και

Αναπληρωτής

4ος Κοζάνης Βοΐου Κ.Υ. Σιάτιστας Βοΐου Αναπληρωτής
5ος Κοζάνης Βοΐου Κ.Υ. Τσοτυλίου Βοΐου Πρόεδρος και

Αναπληρωτής

1ος Γρεβενών Γρεβενών, Δεσκάτης Κ.Υ. Δεσκάτης Δεσκάτης Πρόεδρος και Αναπληρωτής
1ος Καστοριάς Ορεστίδος,

Νεστορίου

Κ.Υ. Άργους

Ορεστικού

Ορεστίδος Πρόεδρος και

Αναπληρωτής

2ος Καστοριάς Καστοριάς Κ.Υ. Καστοριάς Καστοριάς Πρόεδρος και

Αναπληρωτής

1ος Φλώρινας Φλώρινας, Πρεσπών Κ.Υ. Φλώρινας Φλώρινας Πρόεδρος και

Αναπληρωτής

2ος Φλώρινας Αμύνταιου Κ.Υ. Αμύνταιου Αμύνταιου Πρόεδρος και

Αναπληρωτής

 

Α. Περιγραφή των Θέσεων του Προέδρου και αναπληρωτή αυτού:

Ο Πρόεδρος προΐσταται και συντονίζει την Διοικούσα Επιτροπή Το.Π.Φ.Υ., τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της οποίας καθορίζονται στο άρθρο 16 του Ν.4486/2017. Την συγκαλεί με πρόσκλησή του σε τακτικές συνεδριάσεις, τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα, αλλά και έκτακτα

όταν παραστεί ανάγκη. Ο πρόεδρος καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη να συμμετάσχουν. Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από αυτόν, λαμβάνοντας προς τούτο υπόψη του και απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από τα μέλη του συλλογικού οργάνου.

Κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του συλλογικού οργάνου. Με απόφασή του αναθέτει εισηγήσεις και σε άλλους υπαλλήλους των μονάδων του Το.Π.Φ.Υ. αρμοδιότητάς της Επιτροπής, πλην του τακτικού εισηγητή. Εγγυάται την ορθή άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και διασφαλίζει τον χρηστό τρόπο λειτουργίας της.

Ο αναπληρωτής του Προέδρου τον αναπληρώνει στα ως άνω και εν γένει καθήκοντα της θέσης του σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος.

Η θητεία του Προέδρου και του αναπληρωτή αυτού είναι τριετής και άμισθη.

Β. Απαιτούμενα Προσόντα Ορισμού:

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα κάτωθι προσόντα ορισμού:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες που στερούνται της ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της προκηρυσσόμενης θέσης, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, επιπέδου Γ’/Β2 Επίπεδο (Σ.Ε.) ή επιπέδου Δ’/Γι Επίπεδο (Σ.Ε.). Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 2. Να είναι κάτοικοι της περιφερειακής ενότητας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων της προκηρυσσόμενης θέσης.
 4. Να μην έχουν κώλυμα ορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του ορισμού, ήτοι:
  • Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
  • Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α ανωτέρω, καθώς και να μην έχουν υπάρξει υπόδικοι με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ίδιας περίπτωσης, το οποίο αδίκημα έχει παραγραφεί.
  • Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

 • Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις,
 • Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του υποψηφίου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
 1. Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Γ. Συνεκτιμώμενα Προσόντα:

Προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν για την επιλογή των υποψηφίων είναι τα εξής:

 1. Τίτλοι σπουδών συναφείς με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχους τομείς.
 2. Επαγγελματική διαδρομή, όπως προκύπτει από θέσεις που υπηρέτησε ο υποψήφιος, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώρισή του.
 3. Προσωπικότητα και εκτίμηση δεξιοτήτων του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης, η οποία θα προκύψει από προφορική συνέντευξη υπό του Διοικητή και του/των Υποδιοικητών της ΥΠΕ.
 4. Κοινωνικό έργο το οποίο αποδεικνύεται και από τη συμμετοχή του υποψηφίου σε εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κοινωνικής προσφοράς.
 5. Γνώση και ικανότητα χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διαχείριση κειμένων και στην ηλεκτρονική αλληλογραφία και επικοινωνία.
 6. Διαπιστωμένες διοικητικές ικανότητες, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, στρατηγική σκέψη, δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων.

Δ. Δικαιολογητικά:

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

α. Αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντος και τις θέσεις για τις οποίες εκδηλώνεται ενδιαφέρον (μέχρι τρείς).

β. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου. Όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και επίσημη μετάφραση αυτών.

γ. Πλήρες πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος τύπου «Europass». Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτό οποτεδήποτε του ζητηθούν.

δ. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) με το εξής περιεχόμενο:

«Δεν έχω κώλυμα ορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του ορισμού, ήτοι:

 • Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 • Δεν είμαι υπόδικος που έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ανωτέρω περίπτωσης, καθώς και δεν έχω υπάρξει υπόδικος με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ίδιας περίπτωσης, το οποίο αδίκημα έχει παραγραφεί.
 • Δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά μου δικαιώματα, ούτε μου έχουν περιοριστεί χρονικά.
 • Δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις,
 • Δεν έχω απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα μου, εντός της τελευταίας πενταετίας.»

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην έδρα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) (Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Τ.Κ. 54623 Θεσσαλονίκη) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, όπου απ’ έξω θα αναγράφονται τα κάτωθι:

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου και ώρα 12:00.

Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας και στην Διαύγεια, όπως επίσης στις ιστοσελίδες των οικείων της Υγειονομικής Περιφέρειας Δήμων.

 

Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)

Δρ. Μπογιατζίδης Παναγιώτης