Υποβολή αιτήσεων στο Δήμο Δίου-Ολύμπου από πληγέντες από τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα (06-07/12/2020)

Υποβολή αιτήσεων στο Δήμο Δίου-Ολύμπου από πληγέντες από τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα (06-07/12/2020)

Δελτίο Τύπου 9-12-2020

Ο Δήμος Δίου-Ολυμπου καλεί όλους όσοι υπέστησαν ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο Δίου-Ολύμπου το διάστημα Κυριακή 06-12-2020 έως και Δευτέρα 07-12-2020, να καταθέσουν αίτηση στο Δήμο που αφορούν σε ζημίες που υπέστησαν:

Α. ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών και την αντικατάσταση οικοσκευής και συγκεκριμένα:

1) στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης. (Δεν συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα όπως βοηθητικοί χώροι, αποθήκες κ.λ.π.)

2) Στο σύνολο της οικοσκευής (εξοπλισμός κουζίνας, χώρων υγιεινής, επίπλωση, ιματισμός, κ.λ.π.)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (συμπληρώνεται στο Δήμο Δίου-Ολύμπου)

  2. Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).

  3. Τελευταία υποβληθείσα Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.

  4. Φωτογραφικό υλικό.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο

2. Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης

3. Δηλώσεις Φ.Π.Α.

4. Απογραφή προηγουμένου έτους

5. Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές

6. Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενα από κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος καθώς και εάν πρόκειται για ολική η μερική καταστροφή

7. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημίας και σε περίπτωση μη ύπαρξης, Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599 περί μη ασφάλισης της μονάδας με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Επίσης θα ελέγχεται η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης (άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες)

8. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης

9. Για τους αιτούντες Έλληνες πολίτες φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας Αρχής και για τους αλλοδαπούς φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής

10. Φωτογραφίες όψεων του πληγέντος κτιρίου και του εσωτερικού του επαγγελματικού χώρου που έχει πληγεί οι οποίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας της επιχείρησης. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να απεικονίζουν όσο το δυνατό καλύτερα την κατάσταση του επαγγελματικού χώρου μετά την πλημμύρα

11. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, τηλεφώνου κ.λπ. για την ταυτοποίηση της διεύθυνσης της πληγείσας επιχείρησης

12. Τραπεζικός λογαριασμός με IBAN

13. Ο Α.Φ.Μ. της επιχείρησης

14. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι:

Είμαι ιδιοκτήτης /ενοικιαστής/νόμιμος εκπρόσωπος (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) της επιχείρησης που βρίσκεται στο ………………………….. (ισόγειο/όροφο/υπόγειο) του κτιρίου επί της οδού (ή θέση) ………………………………………………… αρ. ……….. στην Τοπική /Δημοτική Κοινότητα ………………… του Δήμου ………………………… της Περιφερειακής Ενότητας ……………………….. και η οποία έχει πληγεί από τις πλημμύρες της …………………………

15. Τα έντυπα Ε1 ή Ε3 ή Ν ανάλογα με μορφή (ατομική ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) της επιχείρησης του φορολογικού έτους ______, ή προσωποποιημένη πληροφόρηση

16. Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιημένα στοιχεία εκπροσώπησης και νομιμότητας της επιχείρησης

Προσοχή: Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται απαραίτητα από τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και θα κατατίθενται αποκλειστικά με έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:

1. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση dimos@dion-olympos.gr

ή

2. Πρωτόκολλο των δημαρχειακών κτιρίων Δίου-Ολύμπου σε Κονταριώτισσα, Λεπτοκαρυά και Λιτόχωρο, μέχρι την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία καλώντας:

Κονταριώτισσα: 2351351000

Λεπτοκαρυά: 2352350244

Λιτόχωρο: 2352350100

Τις αιτήσεις μπορείτε να παραλαμβάνετε:

1. Σε ηλεκτρονική μορφή κατεβάστε τα έντυπα:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ *ΕΔΩ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ *ΕΔΩ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ *ΕΔΩ

2. Σε έντυπη μορφή από την είσοδο των δημαρχειακών κτιρίων Δίου-Ολύμπου σε Κονταριώτισσα, Λεπτοκαρυά και Λιτόχωρο.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το 2352350100